door deze schenkingen rijk en vermogend geworden. In het zuiden werd hun gebied bepaald door de groote rivieren, in het westen door de kust. In het oosten lag het Sticht, waarmee in later jaren een lang durige strijd gestreden zou worden in de grensgebie den. In het noorden gingen de aanspraken der graven tot voorbij het Vlie. Willem II, Roomsch-koning, graaf van Holland, heeft den dood gevonden bij een poging om de Friezen beoostén het Vlie te onderwerpen. Aan zijn zoon Floris V zou het tenminste gelukken de West-Friezen na veel opoffering en strijd te onderwerpen. De wa tervloed, die in 128788 West-Friesland teisterde, zal zeker meegewerkt hebben om de weerkracht der Frie zen te verzwakken. De kasteelenrij bij Beverwijk is lang de strategische grens geweest van het machtsge bied der graven. Noordelijk daarvan lag het klooster te Egmond, een voortdurend bedreigd steunpunt der grafelijke macht in de duinstreek. Wij zagen reeds, dat onder leiding van Floris V het geniale plan ten uitvoer werd gelegd, om West-Friesland van het zuiden in te dijken, en zoo de uitvallen, welke de Friezen bij voorkeur per schip deden, te bemoeilijken. Aan het einde gekomen van dit hoofdstuk over het Volk en zijn Heerschers, moeten wij nog eenige aan dacht wijden aan de handelslieden, voor wie in het stelsel der machtsverhoudingen dier tijden eigenlijk geen plaats was ingeruimd. Het landbezit was vóór alles de maatstaf voor het aanzien van den adel, zoo wel als van den hoëvegerechtigden boer. Deze laatste betaalde belasting en had eenigen maatschappelijken invloed. De handelaar betaalde tolgelden op de wa terwegen, weg- en veergelden bij het vervoer der goe deren te land, bracht welvaart voor het volk, doch had géén maatschappelijken invloed, tenzij, zooals vaak het geval zal zijn geweest, de hoeve-gerechtigde ge- 67

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 69