schillende van de voorzaten van de ridders, die ter kruisvaart trokken uit de lage landen, hadden de kusten verdedigd onder leiding van de Viking-leen mannen, en zullen dus eveneens drakenfiguren als wapenteeken zijn gaan voeren. Later werden deze figuren, die door de grilligheid van hun lichaams vormen en de lange uitgestoken tong, nog aan draken herinneren, iets anders gemodelleerd en leeuwen genoemd. De leeuw komt als wapenteeken vooral voor in streken, die onder invloed van de Noorman nen hebben gestaan. In Noorwegen was het voeren van een leeuw in het wapen een recht, dat langen tijd uitsluitend aan het koninklijk huis was voorbehouden. Het graafschap Holland zal wel zijn ingesteld toen, na den moord op den Noorman Godfried, Koning Arnulf van Karinthië het gezag over onze landen tot zich getrokken had, en een nieuwe orde op de be stuurszaken moest worden gesteld. In 88g gaf hij aan één der graven in het latere Holland, Gerolf ge naamd, een aantal goederen in Kennemerland. Gerolf had twee zoonseen ervan, Dirk, volgde hem op in Kennemerland, de ander, Walger, werd graaf van Nifterlake (in de Vechtstreek gelegen). Tal van schen kingen hebben het gebied van graaf Dirk en zijn opvolgers vergroot. Aanvankelijk kwamen deze schen kingen van de koningen van het Duitsche Rijk, daar na van die van het West-Frankische Rijk, totdat later, mede door familiebetrekkingen, de Duitsche koningen wederom steun aan de graven van Holland verleen den, die op meesterlijke wijze uit de geschiedenis tus- schen de koningen van beide rijken voordeel wisten te trekken. Toen in 985 Otto III van Duischland alle bezittingen, die Dirk II in de graafschappen Maas land, Kennemerland en Texel in leen had, in eigen dom gaf, was de macht van de graven van Holland voorgoed gevestigd. De graven van Holland waren 66

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 68