nauwe betrekkingen hebben bestaan tusschen de Vikingen en het geslacht, waaruit de latere graven van Holland zijn ontsproten, vinden wij vermoedelijk in het wapen dier graven, waarop een leeuw is afgebeeld. Sinds lang heeft men zich afgevraagd, hoe de graven van Holland ertoe gekomen zijn, dit Afrikaansche en Klein-Aziatische dier als wapenteeken aan te nemen. Er zijn verschillende overleveringen, die hiervoor een verklaring geven. Volgens één ervan zouden de koningen van het klassieke Troje een leeuw in hun wapen hebbèn gevoerd. De Frankische Merovingers, die zich als afstammelingen van de koningen van Troje beschouwden, hebben dit wapen gevoerd, en toen, na de zegepraal der Karolingers over Merovin gers, in Aquitanië een Merovingisch geslacht bleef beerschen, werd daar de leeuw als wapenteeken jverder overgeleverd. In het hierboven weergegeven onjuiste verhaal over de aanstelling van den eersten graaf van Holland wordt deze een zoon van prins Sigibert van Aquitanië genoemd, waarmee het gebruik van den leeuw als wapenteeken door de graven van Holland verklaard zou zijn, indien het verhaalde in de kroniek juist zou zijn geweest. Een andere overlevering verhaalt van een afspraak, door de ridders der lage landen gemaakt tijdens een kruistocht, om, ieder in een verschillende kleur, een leeuw in het wapen te gaan voeren, als zinnebeeld van den leeuw van Juda, die de overwinning op de Saraceenen zou behalendit in afwijking van het vroegere gebruik, waarbij de ridders ter kruisvaart een kruis als wapenteeken voerden. Veel wint dit ver haal aan waarschijnlijkheid, wanneer hierbij bedacht wordt, dat de Vikingen bij voorkeur voorstellingen van draken op hun schilden voerden, en er de stevenbalken van hun schepen mee versierden. Ver- 65 5

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 67