der laatste jaren zijner regeering begaf Karei de Groote zich op een inspectietocht naar de kuststreek. De grondslag dezer verdediging lag aan den mond der groote rivieren, waar de keizer sterke burchten had laten bouwen, die een groote zeldzaamheid in die tijden reeds uit steen waren opgetrokken. In het Zuiden, aan den mond van de Schelde, op het eiland Walcheren, lag een der kernpunten van de kustverdediging. Hier stierven in 837 graaf Eggehard en de „zéér Christelijke" Deensche graaf Hemming en vele andere edelen in een strijd tegen de Noormannen. Aan den mond van de Maas lag Masamuthon (is: Maasmond), een kasteel, ook Slavenburg geheeten, bij het oude Florthingos (Vlaardingen), waar Willebrord een kerk gesticht had. Deze plaats is echter in den loop der negende eeuw door de zee verzwolgen. Het tegenwoordige Vlaardingen ligt op een andere plaats. Het kasteel schijnt toen verplaatst te zijn naar 's-Gravenzande, dat tot in de 13e eeuw, vóórdat de residentie naar 's-Gravenhage verplaatst werd, een veelvuldig gebruikte woonplaats geweest is der Hol- landsche graven, die in de oudste geschriften mark graven van Vlaardingen genoemd werden. Aan den mond van den Rijn bij Katwijk lag de uit Karolin- gischen tijd afkomstige Brittenburg. De Heeren van Britten hadden het recht tol te heffen van de scheep vaart door den mond van den Rijn. De kasteleins van den Brittenburg waren tevens Heeren van Wassenaar en oefenden grooten invloed uit op de toestanden in Rijnland. Dit was ook nog het geval, toen de Hollandsche graven reeds heerschers geworden waren in -Maas- land en Kennemerland. De bijzondere positie van de kasteleins op den Brittenburg was den graven een doom in het oog. Volgens de overlevering zou tus- 59

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 61