HOOFDSTUK I HOLLAND'S KUST EN HET WASSENDE WATER In overoude tijden meer dan honderdduizend jaren zijn sindsdien verloopen strekte zich vóór de tegen woordige Hollandsche kustlijn een land uit, dat tot Engeland reikte. De Rijn stuwde zijn water veel verder noordwaarts tot voorbij de Doggersbank. De Theems, welker bedding door het tegenwoordige Norfolk noordwaarts liep, was een zijrivier van den Rijn. Doch deze toestand was niet bestendig. Gestadig wies het water, of daalde de bodem, zoodat steeds groo- ter stukken land werden overstroorrid. Thans nog treft men op den bodem der Noordzee op verschillende plaatsen overblijfselen van uitgestrekte verzonken wouden aan. Menig haringvisscher heeft zijn netten moeten prijsgeven, omdat deze vastgehaakt waren aan de oude boomstammen, die de ondiepte van de Dog gersbank bedekkenook komt het voor, dat men in de vischnetten groote bonken veen ophaalt. In één dier bonken werd zelfs een beenen harpoen gevondenwij meenen ook hierin een bewijs te mogen zien, dat er een tijd geweest is, dat deze bodem minder diep onder het water gelegen was. Een groote verandering die ook voor de tegen woordige kust van belang zou zijn vond plaats, toen het wassende water, dat misschien reeds cp enkele 7

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 5