lijken heer te maken, waarbij dezen laatste de grond werd geschonken, op voorwaarde, dat de boer op het land mocht blijven wonen. Soms was deze overgave aan de macht van den graaf volkomen, in andere gevallen stelde de boer bepaalde voorwaarden voor de overdracht van zijn goed. Alle denkbare scha keeringen kwamen voor. Men is wel eens geneigd zich den toestand van deze hoorigen te donker voor te stellen. Het was in het belang van den graaf, dat veel boeren de behartiging van hun belangen aan hem opdroegen. Bovendien stond het den boer steeds vrij, niet den graaf, doch een naburig klooster zijn bezit toe te vertrouwen. De vervanging van het leger, samengesteld uit morrende boeren, door een kleiner leger van goed gewapende ridders, heeft reeds ten tijde van Karei den Groote een aanvang geno men. Voor de krijgsdiensten ver buiten de grenzen hadden de Friezen slechts één op de zeven man te stellen, doch deze moesten dan waarschijnlijk bereden en zwaar bewapend zijn. Men vindt vermeld, dat zij op de vloot van Karei den Groote op den Donau ge streden hebben, en deel hebben genomen aan de krijgstochten tegen de Avaren en tegen de Mooren in Spanje 49 E 1'oidme eschele ad Naimes establie De Flamengs est e des barons de Frise Chevalers unt plus de XL milie Ja devers els n'ert bataille guerpie. Qo dist li reisCist ferunt mun servise Entre Rembalt e Hamon de Galice Les guierunt tut par chevalerie. (Het achtste legerkorpsNaimes heeft het samengesteld uit Vlamingen en Baronnen van Friesland, het zijn meer dan veertigduizend ridders. Waar zij strijden, wordt geen veld slag ooit verloren. De Koning sprakZij zullen mij groote diensten bewijzen. Rembalt en Hamon van Galicië beiden

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 51