gang van den Germaanschen vorm van samenleving heeft zich betrekkelijk langzaam voltrokken. Karei de Groote was nog een heerscher, wien het lot van het volk zeer na aan het hart lag. De voortdurende oor logen, die tegen de Saracenen en Saksen gevoerd moesten worden, waren een droeve plicht, die ter wille van het Rijk moest worden volbracht. Er werd - veel voor het volk gedaan. De wetten van het ge woonte-recht, één der voornaamste bronnen, waaraan het volk zijn recht ontleende, om zijn vrijheden tegen den heerschzuchtigen adel te beschermen, werden opgeteekend. De wegen te land en te water werden verbeterd. Ook werd er zooveel mogelijk voor ge waakt, dat de veer- en weggelden gebruikt werden voor verbetering en onderhoud der verbindingswegen. Door invoering van het drieslagstelsel werd de land bouw in betere banen geleid. Er werd orde en een heid gebracht in het muntstelseleen pond' zilver werd de eenheid, die was onderverdeeld in twintig schellingen, iedere schelling had de waarde van twaalf penningen. Dit muntstelsel werd door Willem den Veroveraar meegebracht naar Engeland, het eenige land, waar het tot op den huidigen dag bleef gehand haafd. De kloosters werden middelpunten van beschaving, waar kunst en literatuur bloeiden en naastenliefde werd betracht. Aan iederen bisschopszetel moest, vol gens voorschrift van den Keizer, een kloosterschool worden verbonden. Algemeen onderwijs was dit bij lange na nog niet, maar wel was er voor den adel gelegenheid het lezen en schrijven machtig te worden. De adel echter heeft van deze gelegenheid tot onder wijs betrekkelijk weinig gebruik gemaakt. Streng werd ervoor gewaakt, dat de adel geen misbruik maakte van zijn mkcht. Zendgraven oefenden toezicht uit in alle deelen van het land. Een voorschrift uit' dien tijd 45

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 47