moge zijn, werd de grondslag gelegd voor die merk waardige vermenging van Germaansche mentaliteit en Latijnsche cultuur, die wij thans als de rijk gescha keerde West-Europeesche beschaving kennen. Vooral het met verschrikkelijke middelen gesmede en ge handhaafde centrale gezag maakte het den Fran- kischen vorsten mogelijk, steeds meer Germaansche stammen te onderwerpen. Ook de Friezen moesten, toen de Frankische koningen hun begeerige blikken richtten op den bloeienden handel van Dorestad, na een langdurigen strijd, die in 734 beslecht werd, het onderspit delven. Op de gebruikelijke wijze werd de heerschappij gevestigd. Vele goederen, die aan de gemeenschap of aan aanzienlijke geslachten, die zich tot het uiterste tegen de indringers verzet hadden, behoord hadden, werden eigendom van de Kroon ook werden visch-, jacht- en boschkaprechten voor den koning opgeëischt. De koning stelde in verschil lende districten graven aan, die grootendeels behoor den tot het, tot het Christendom bekeerde, deel van den volksadel. Deze graven vertegenwoordigden den koning. Zij kregen tot taak te zorgen voor. de voltrek king der op het ding gevelde vonnissen, en, wat be langrijker was, het vastgestelde contingent weerbare mannen te leveren, waarmee 's konings leger versterkt moest worden. Als vergoeding voor de verrichte dien sten ontvingen de graven de inkomsten van visch-, jacht- en boschkaprechten in hun gebied en in som mige gevallen ook het vruchtgebruik van landerijen, die aan de Kroon behoorden. Het zijn vooral de krijgsdiensten geweest, welke het vrije volk tot hoorigheid brachten. Hierdoor werd de grondslag van de oude Germaansche samenleving aangetast en de weg geëffend, die leiden zou tot de standen-heerschappij der middeleeuwen. De onder- 44

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 46