Scandinavië gevallen bekend, dat Germaansche volks koningen door de stamgenooten, in tijden van voort- durenden hongersnood en misgewas, aan de goden geofferd werden, als zijnde hef kostbaarste offer, dat de stam kon brengen, om de goden gunstig te stem men. Gustaaf Wasa beklaagt zich in 1527 op den Rijksdag te Westara: „Hoe zwaar is toch het lot eens konings. Valt er voor het volk te veel regen, zoo krijgt hij de schuld daarvanschijnt de zon niet vol doende, dan is hetzelfde het gevalmaken ze moei lijke tijden door, vol hongersnööd en pestilentie, straks zal hij ook daarvan nog de schuld krijgen!" Ook in het Frankische Rijk heerschten dergelijke gevoelens onder het volk, zooals uit de volgende regels uit de Keizerkroniek over Lodewijk den Vrome blijkt: Daarna volgde er een tijd Van zeer veel twist en strijd, Van honger en van misgewas. Het volk zocht de schuld Bij Keizer Lodewijk, En verweet hem Door zijne schuld Was deze rampspoed over het land gekomen. Niet alleen tegenspoed, ook voorspoed voor het volk werd aan den koning toegeschreven. Naar het volks geloof der middeleeuwen hadden de Koningen van Frankrijk het vermogen ziekten door handoplegging of het geven van een kus te genezen. De Friezen hebben, evenals alle Germaansche stam men, de slavernij gekend. Het aantal der slaven is evenwel steeds beperkt geweest, en zij hebben in de maatschappij zich nooit tot een macht kunnen ont wikkelen zooals dat in het Romeinsche Rijk het geval 37

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 39