Strooptochten, door lichtgewapende mannen in kleine booten ondernomen, waren echter aan beide zijden goed mogelijk, en onderhielden de eeuwenlange vijan digheid tusschen de beide gebieden. Van zéér groot strategisch belang was de z.g. „Vronegeest", een hoog gelegen diluviale zandrug, benoorden Alkmaar, waar op tegenwoordig het dorp St Pancras is gelegen. Eerst nadat het aan Floris V gelukt was van Alk maar een weg en een dijk naar de hoogte van Vronen aan te leggen en deze duurzaam te beschermen door drie zware verdedigingswerken (Torenburg, Middel burg en Nijenburg), kon het aan de graven van Hol land gelukken de West-Friezen te onderwerpen en in bedwang te houden. Alkmaar, op de uiterste noord punt van den hoogen rug van Heilo gelegen, werd naast Enkhuizen de voornaamste Hollandsche stad in het Noorderkwartier. In het begin zijner regeering had Floris V ter hoogte van Schoorl over de Rekere een kasteel gebouwd op West-Friesch grondgebied; dit kasteel is echter voor de Hollanders verloren ge gaan, voordat de onderwerping der Friezen een feit was geworden. Vóór Floris' regeering lag het zwaartepunt van de verdediging van Holland ter hoogte van Heemskerk en Assumburg. De oudste burchten lagen dus op de hoogere gronden, hoewel reeds vroeg de Heemsker- kerdijk werd aangelegd, om de kasteelen te bescher men. Ook de Aechtendijk; welke bij Beverwijk toenmaals Aechtdorp geheeten langs de Cromme Ye liep, om, na een uitbochting naar het oosten, aan te sluiten op de hoogere gronden van Uitgeest, is van zeer ouden datum. Later werd van Uitgeest de Koogdijk aangelegd, welke in noord-westelijke rich ting liep en aansloot op den Zanddijk, die, zooals wij gezien hebben, in de elfde eeuw door de monniken 85

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 27