Abcoude strekt zich dit Bosch breeder uit, en 't schijnt daar Eikenhout te zijn, zeer taai en gebruikbaar. De boeren maken 'er latten van en om 'er Hunne Huizen mee te dekken: een klaar bewijs dat het daar eertijds zeer boomrijk is geweest, en dat 'er geweldige Bosschen gestaan hebbendoch door een zwaaren Stormwindt, veelligt toen de Rhijn by Katwyk gestuit wierdt, om verre geworpen De bevolking was niet talrijk genoeg, de technische middelen waren te onvolkomen, om het moerassige veenland door dijken te kunnen beschermen tegen de geweldige krachten der natuur. Men heeft zich trachten te behelpen door de vloeren der huizen op eenige hoogte boven den bodem te leggen, terwijl, door het graven van twee evenwijdige slooten op geringen afstand van elkander, het benoodigde mate riaal gewonnen werd, om daartusschen een verhoog den weg, gefundeerd op takkenbossen en riet, aan te leggen. Aan dezen weg stonden dan de woon steden, eenvoudige, met riet gedekte stulpen. Op deze wijze zijn vele der langgestrekte dorpen in de veen- streken ontstaan, zooals Assendelft, dat misschien reeds tijdens de regeering der Noormannen in de negende eeuw werd gesticht; ^ostzaan, Westzaan, Wormer, Jisp en Landsmeer, zij alle liggen temidden van later bedijkte stukken oud veenland. De derde periode van den strijd tegen het water heeft ongeveer in het jaar iooo een aanvang genomen en duurt nog voort in den tegenwoordigen tijd. Had het volk zich in de tweede periode moeten be perken tot maatregelen, die have en goed bescherm den, terwijl het water vrij spel had op de landerijen, in de derde periode worden ook de landerijen be schermd. De verschrikkingen van den Noormannen tijd was men langzamerhand te boven gekomen, de dicht- 21

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 19