Domburg was een Romeinsche tempel, waar zij, die de overtocht naar Groot-Brittannië waagden, of van daar waren weergekeerd, hun offers konden brengen. De naam Roompot, het zeegat ten noorden van Wal cheren, is een verbastering van Romanorum Portum. De Gracht van Corbulo werd in 47 voltooiddaaraan lag bij Arentsburg aanvankelijk een bescheiden neder zetting. Toen echter in het midden der tweede eeuw de Romeinen voorgoed hadden afgezien van de plan nen om de Germanen in den rug aan te vallen, verloor Vechten haar beteekenis als vlootbasisdeze werd overgebracht naar Arentsburg, waar een groot vloot- station en een steenen castellum werden gebouwd. De veldheeren organiseerden vanuit die plaats hun aan vallen op Engeland. Omstreeks 240 werd Arentsburg verlaten, de Gracht van Corbulo bleef echter nog langen tijd een voorname handelsweg; het is zelfs waarschijnlijk, dat achthonderd schepen met koren, die keizer Juliaan in 360 uit Groot-Brittannië liet komen, langs deze gracht den Rijn hebben bereikt. Met het terugtrekken der Romeinsche legioenen uit deze streken was de eerste periode van wat men zou kunnen noemenden actieven strijd tegen het water, beëindigd. De tweede periode omvat den terpenbouw, welke reeds tijdens de bezetting van ons land door de Romeinen een aanvang had genomen, en tot ver in de middeleeuwen duurde, doch vooral van de vierde tot de tiende eeuw het eenige middel aan de weinig tal rijke bevolking bood, om have en goed tegen de hoog- oploopende voor- en najaarsvloeden te beschermen. Gedurende eeuwen ontbreken betrouwbare berichten over de gebeurtenissen in deze streken. Eerst met de invoering van het Christendom worden de opgetee- kende gegevens weer talrijker. Het blijkt dan, dat de Friezen, die van oudsher zeevaarders waren, zich tot 18

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 16