J. H. Seb us „De Drususdam", (Nov. 1919). „Geschiedkundige Atlas van Nederland". Uitg. Mart. Nijh'off, bevat o.a. kaarten van den waterstaatkundigen toestand in 1300 van Holland en Zeeland, met uitvoerige toelichtingen van Dr A. A. Beekman. De uitgever verleen de toestemming tot het opnemen van de reproducties der kaarten in dit werkje, terwijl Dr A. A. Beekman zoo wel willend was nog eenige verbeteringen in het kaartje van Holland's Noorderkwartier aan te brengen. J. Bühler „Das Frankenreich"Leipzig 1923, geeft zeer veel belangwekkende teksten, gedeelten uit kronieken, uit brieven enz. J. Bühler „Die Kultur des Mittelalters"Leipzig 1931. P o s t m a „De Friesche Kleihoeve." Seignebo s—R o m e i n „De Middeleeuwen." Blok „Geschiedenis van het Nederlandsche Volk." „Geschiedenis van Nederland" Uitg. Mij. „Joost van den Vondel" (1935). T. v. d. Laars „Wapens, vlaggen en zegels van Nederland." Pama „Het Volkskarakter in de Hereldiek." Jan de Vries „De Wikingen in de Lage Landen bij de Zee" H. Brugmams „Schets eener Beschavingsgeschiedenis van Nederland", (Volks-Univers. Bibl. W. Tombrock „Uit de Friesche Middeleeuwen." Th. Schauffler „Althochdeutsche Literatur" (Samml. Göschen). G. Spanuth „Germanische Mythologie" (1926). G. H. van Senden „Wijsheid der Wala." Bossier „Stervend Heidendom." Van Bakel „Circa Sacra." Uitg. Mij. Seyffard „De Heiligen en hun Attri buten." Simrock „Der Heliand", (uitg. Insel-Verlag). F. W. D r ij v e r „Folklore." W. A. P. Smit „Folklore" Pijper „Handboek tot de Geschiedenis des Christen- doms." 112

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 114