HOOFDSTUK V V DE BRONNEN In dit boekje zijn vrijwel uitsluitend gegevens verwerkt uit boeken en tijdschriften, die voor ieder die groote bibliothe ken bezoekt, toegankelijk zijn. Vooral werd gebruik ge maakt van R. Schuiling „Nederland", Handboek der Aardrijks kunde (2 dln.), waarin een schat van gegevens, ook op historisch gebied, betreffende den loop der rivieren, de ver andering van de kust, de bevolking en den plantengroei van ons land, te vinden is. A. A. Beekman Nederland als Polderland", geeft naast een boeiende beschrijving van den huidigen toestand vele belangwekkende historische gegevens. Hettema „De Nederlandsche wateren en plaatsen in den Romeinschen tijd. Holwerda „Nederland's Vroegste Geschiedenis" en „Dorestad en de vroege Middeleeuwen." Dr T. Vink „De Lekstreek Diss. 1926. J. J. Ph. Beernink „Waterbouwkundige werken der Oudheid in Nederland." „Tijdschrift van het Kon. Nederl. Aardrijkskundig Genoot schap". Hierin komen tal van publicaties voor op histo risch gebied. Onder andere werd gebruik gemaakt van het volgende P. Tesch „De Vorming van het Duinlandschap". (Nov. 1920). Kroon „Over wegen in den Romeinschen tijd", (Mei 1935; Sept. 1936). Fr. Leyden „Over koningswegen en vroegmiddeleeuw- sche straatwegen in Holland", (Mei 1936; Sept. 1940). III

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 113