stroomde en vandaar in westelijke richting naar zee afvloeide. Mogelijk is, dat tem plaatse, waar tegen woordig de Hondsbossche Zeewering is opgeworpen, een onderbreking van de duinenreeks lag; het Mars diep bestond echter niet; Texel (Texla) was tot in de achtste eeuw één geheel met het land ten noorden van de Hondsbossche Zeewering; ook Vlieland was nog met Texel verbonden. Het eiland Terschelling was echter door den Vliestroom van het westelijker gelegen land gescheiden ook Ameland was een eiland, waarop aanvankelijk een heidensche tempel stond, die reeds vroeg voor 866 door een klooster vervangen werd. De tegenwoordige Waddenzee is in later tijd ontstaan. Achter deze eilanden lagen, ter plaatse van de tegenwoordige Waddenzee en de voormalige Zui derzee, groote uitgestrektheden land, waar doorheen de machtige Vliestroom zich een weg naar het noor den baande. Volgens Friesche kronieken heeft ten oosten van het Vlie, ter plaatse van de tegenwoordige zandplaat „het Grind", nog langen tijd een eiland ge legen, waarop een stadje lag, dat in 1215 omwald werd. In 1287 werd het echter door een stormvloed tot op weinige huizen na vernietigd. De doorbraak van het Nauw van Galais had nog an dere gevolgen dan de vorming van de jonge duinen aan onze kusten. De sterker geworden beweging van eb en vloed verlegde den mond der rivieren. Oorspron kelijk hadden de rivieren de natuurlijke glooiing van het terrein gevolgd en stroomden zij in kuststreken, waar het verval van weinig beteekenis was, in noord westelijke richting naar zee. In het gebied der Neder- Betuwe en van den Hollandschen IJsel heeft men nog vele overblijfselen kunnen aantoonen van oude rivier beddingen, die naar het noordwesten gericht waren. Door de werking van eb en vloed werden echter de 12

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 10