werd. Ook geestelijken uit het land der Angelsaksem en Ierland, waar nog steeds een strooming aanwezig was, die zich niet bij de suprematie van Rome had kunnen neerleg gen, hebben daaraan meegewerkt. De evangeliën-symphonie van den „Heliand" is waarschijn lijk onder dezen invloed ontstaande leermeester van Karei den Groote, Alcuïnus (735804), had in York zijn opleiding genoten. De mystieke geschriften, die de Byzantijnsche keizer, Michael de Stamelaar, in 827 aan Lodewijk den Vrome deed toekomen, werden vertaald door John Scotus (geb. in Ier land 810, gest. in Frankrijk 877), die zelf verscheidene godgeleerde werken schreef onder neo-platonischen invloed. In 121 r werden zijn werken te Parijs verboden en in 1225 werden ze verbrand. Waldo, de biechtvader van Karei den Groote, was abt van het klooster St Denis bij Parijsook zijn theologie had een sterk mystieken inslag. Na zijn dood ontstaken zijn leerlingen bij zijn crypt een lamp, die zij voortdurend brandende hielden. De invloed van abt Waldo was zoo groot, dat de Kerk het in 1144 noodig oordeelde zijn naam uit het register der abten van St Denis te schrap pen en de lamp bij zijn crypt te laten dooven, opdat de mystieke strooming, door Waldo in het leven geroepen, aan de vergetelheid zou worden prijsgegeven. Tóch is de Kerk in dezen opzet niet geslaagdde personen mochten vergeten zijn, de godsdienstige stroomingen bleven. De beroemde middeleeuwsche dichter Wolfram von Eschen- bach verspreidde mystieke' denkbeelden en de, onder Oosterschen invloed gevormde, godsdienstige opvattingen der Albigenzen in zijn bewerking van de sage van Parcival en de legende van Willem van Oranje. Toen later bleek, dat de Kerk niet geneigd was deze verschillende stroomingen in zich op te nemen en te verwerken, mondden ze uit in de Hervorming. W. J. S t e i n, Weltgeschichte im Licht des Heiligen Gral, Weenen 1928; J. Buehler, Das Frankenreich, Leipzig 1923; M. Stibbe, Zw,anenr'dder en Vliegende Hollander. Uitg. W. de Haan, Utrecht; Der Grosse Brockhaus", Encyclopedie, op de woorden Johan Scotus, Neo-Platonisme, e.d.A. T h i e r r y, „History of the conquest of England", (Everyman's Library Vol. 198 geeft de Engelsche ver taling van het Fransche werk) F. R. S c h r d e r, „Dit P arziv al-F rage". 107

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 109