t°5 Bij B 1 z. 78. G. H. van Senden geeft istzijn boekje „Wijs heid der Wala" een interessante beschouwing over den zin der Germaansche mythen. Over dit onderwerp vindt men een. schat van gegevens in het boekje van G. Spanuth „Germanische Mythologie", Frankfurt a/M 1926. Ook de overdracht van vele eigenschappen van Germaansche Goden op Christelijke Heiligen wordt hier behandeld. B ij B 1 z. 81. De aanvang van een brief, betreffende het „godsdienstonderwijs", door Karei den Groote aan bisschop Garibald van Luik gericht, luidt „In naam des Vaders, des Zoons en des heiligen Geestes. Karei, de doorluchtige Augustus, de door God gekroonde Keizer des Vredes, Beheerscher van het Roomsche Rijk, bovendien door Gods Genade Koning der Franken en Lon- gobarden, groet in den Heere den Bisschop Garibald. Wij meenen, dat Uwe Heiligheid zich wel zal herinneren, hoe Wij herhaalde malen op onze bijeenkomsten en beraad slagingen vermanend' hebben gewezen op de prediking in de heilige Kerk Gods, opdat ieder Uwer volgens de voor schriften der heilige kerkelijke besluiten predike en leere. Vóór alles betreft het hier het Katholieke Geloof, opdat ieder, voor zoover hij niet meer te bevatten vermag, ten minste het gebed des Heeren en de Katholieke Geloofsbelij denis, zooals zij door de apostelen onderwezen zijn, uit het hoofd opzeggen kan. Niemand mag probeeren als peet-ouder iemand uit de heilige bron des doops te heffen, die niet voor U of Uw gewijde dienaren het gebed des Heeren en de Geloofsbelijdenis kan opzeggen." (Bühler, Das Fran- kenreich blz. 437). B ij Blz. 84. Van de oprichting der Benedictijner Orde in de zesde eeuw tot het jaar 1000 waren op deze grondslagen meer dan 15000 abdijen ontstaan, die haar zegenrijken invloed op het omringende volk lieten uitstralen. Bovendien had deze orde 24 pausen, 200 kardinalen en 400 aartsbisschoppen aan de Christenheid geleverd, waaruit wel blijkt, hoe groot de invloed van het kloosterwezen op de middeleeuwsche Kerk is geweest. Het meeste betreffende deze orde en wat wordt meegedeeld over Cluny, is ontleend aan Viollet-le-Duc, Dict. Rais. de 1'Architecture frangaise, tome I. Bij Blz. 87. De kroning van Karei den Groote tot keizer van het Romeinsche Rijk is zeer bijzonder geweest, daar

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 107