Laat niemand het wagen, den druivenoogst met de voeten uit te persen, integendeel, alles moet zoo zindelijk en be hoorlijk mogelijk worden toebereid. Ieder ambtenaar heeft zorg te dragen, dat onze dienst knechten in zijn district noch roovers, noch toovenaars kun nen zijn. Ieder ambtenaar heeft in zijn gebied te zorgen vooir goede handwerksliedenijzer-, goud- en zilversmeden, schoen makers, wagenmakers, schildenmakers, visschers, nettenma- kers, opzichters voor valken, zeepzieders, bakkers en bier brouwers. Indien een hoorige zich wil beklagen over een meerdere, in zaken, die ons betreffen, dan mag een ambtenaar hem den weg tot ons niet versperren. Bemerkt de ambtenaar, dat zijn mindere bezwaren tegen hem wil uiten, dan zorge de ambtenaar ervoor, dat hij zijn verantwoording tegen de aanklacht aan ons voorlegt, opdat de klacht ons misnoegen tegen den ambtenaar niet opwekke. Laat de ambtenaar niet de vermetelheid hebben onze lieden voor zijn persoonlijke diensten te gebruiken. Geen geschenken mag hij van zijn minderen aannemen, dus geen paard, geen os, geen koe, geen zwijn, geen ram, geen big, geen lam, kortom geheel niets, behoudens de vastge stelde afgifte van een deel der opbrengst van de tuinen, vruchtboomen, kippen, eieren. Wij bepalen, dat de ambtenaar al datgene in een boek op- teekent, wat hij aan ons aflevert, voor ons werkt of wat tót onze beschikking wordt gehouden. In een ander boek heb ben zij hun uitgaven op te teekenen, en datgene, wat over blijft hebben zij schriftelijk aan ons op te geven. De voorschriften vindt men uitgebreider, doch nog niet vol ledig bij Bühler„Das Frankenreich". Het is mogelijk, dat deze voorschriften uit vroeger tijd dagteekenen dan dien van de regeering van Karei den Groote. Bij Blz. 51. Het Hollandsche woord „knecht", krijgs knecht, heeft een „lagere" beteekenis gekregenhet Engel- sche „knight" (vergelijk de oude spellingkneght) beteekent echterridder. Ook andere woorden, die in het Middelnederlandsch een „lagere" beteekenis hadden, hebben in het Engelsch een „hoogere" beteekenis gekregen. Zoo komt in het epos van den Vos Reinaerde het woord „quene" voor, dat oude vrouw IOO

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 102