sterde huisjes, eenige jaren geleden een woonhuis midden in den tuin gebouwd werd, door welken nieuwen bouw het typische karakter van dit „hofje" voorgoed geschonden werd. Het complex, dat tot de Boven Nieuwstraat doorloopt, heeft aldaar een karakterloozen gevel met een te groote ingangs poort. Het hierin gemetselde fries is eveneens uit het voormalige H. G. Gasthuis afkomstig, waar het den voorgevel aan de Oudestraat sierde. b. De Vergaderingen". Dit is de specifiek Kamper naam voor stichtingen en hofjes, waar arme ouden van dagen opgenomen werden en onderstand genoten. Van de talrijke „vergaderingen" die in Kampen waren, zijn er nog eenige over. Wij willen hiervan enkele bijzonderheden vertellen. Er is slechts één stichtingsbrief bewaard gebleven en wel van de vergadering van Herman Ness, timmerman, van 27 Augustus 1528, later de „Brants" vergadering ge noemd, sedert 1836 door de regenten van het St Geertruids- en St Catharina Gasthuis beheerd en nu door die der Vereenigde Gast- en Proveniers huizen. Al dergelijke stichtingsbrieven werden in het Stadsboek geregistreerd, dat echter waarschijn lijk bij den stadhuisbrand van 1543 verloren gegaan is. Deze Brants- of Brandtsvergadering werd vroeger ook Diepholts-vergadering genoemd, naar den zwager van den stichter, die met zijn nakome lingen jarenlang het beheer over de vergadering gevoerd heeft en later werd opgevolgd door leden van de familie Brandt. Zoo zien wij hoe de namen van deze instellingen' in den loop der jaren wis selden al naarmate de „voornaamste voirstaender" veranderde, de president-bestuurder zouden wij 83

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 99