uitgebreid en tot op den huidigen dag gehandhaafd. Het St Geertruidsgasthuis, een stedelijke inrich ting derhalve, was inmiddels reeds met het St Catharinagasthuis vereenigd. Het Sint Catharina (en Maria Magdalena) gasthuis of melatenhuis, ongeveer 1386 gesticht en in het rampjaar 1572 met de erbij staande kapel, „de Sanct Cathrinen Capelle", afgebroken, lag vlak bij de Venepoort, even buiten de stadsmuren, op de plaats van het tegenwoordige Kampen-Zuid. Deze situatie is be grijpelijk, daar hier voornamelijk de zoo zeer ge vreesde melaatschen' (lepralijders), „de zieken van Onzen Lieven Heer" genoemd,', opgenomen en ver pleegd werden. Na de afbraak van dit „Lazarus- huyse boven buyten der poerten" tijdens het beleg van Kampen door den graaf van den Berg, werd de stichting naar de stad overgebracht en na eerst nog in eigen huizen een vijftiental jaren voortbe staan te hebben, in 1589 door den magistraat bij het St Geertruidsgasthuis gevoegd. Langs den Burgwal, tusschen Geerstraat en Burg walstraat, staan de kleine „kostkoopers'-huisjes van deze Vereenigde Gasthuizen, op de plaats der halve, als wij zagen, waar oorspronkelijk alleen het St Geertruids- of Bovengasthuis gevestigd was. Boven die lage kostkooperswoningen steken ge beeldhouwde zandsteenen dakkapellen uit, die van het bovengenoemde Heilige Geest Gasthuis afkom stig zijn en naar hier werden overgebracht, om voor het nageslacht bewaard te blijven. Zij dragen jaartallen (1626, 1629, 1630, 1635 en 1730) en afwis selend een leeuwtje met het stadswapen, schelp motieven of een pinakel. Ook wanneer wij door het lage poortje den binnen tuin betreden, bemerken wij deze dakkapellen boven enkele der omliggende huisjes. Het is te betreuren, dat in deze vredige omgeving met lage, witgeplei- 82

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 98