laten kinderen en vreemdelingen, reeds vanaf de vroege middeleeuwen in Kampen in het leven geroepen werden. Wij willen hieronder achtereen volgens bespreken de gasthuizen en de „vergade ringen". a. De vereenigde Gast- en Proveniershuizen. Zooals de naam reeds aangeeft bestaat deze instel ling uit verschillende gestichten en wel het St Geertruidsgasthuis of Binnen-proveniershuis, waar bij in den loop der eeuwen het St Catharinagasthuis en het Heilige Geest Gasthuis of Buiten-proveniers- huis werden opgenomen. De oudste van deze drie is het Heilige Geest Gast huis, dat waarschijnlijk reeds in het midden der 13de eeuw gesticht, tot voor vijftig jaar zijn ge bouwen had op de plaats van de tegenwoordige Gasthuisstraat en belendende noordelijke perceelen aan de Oudestraat, met achteruitgang aan de Nieuwe Markt. Deze werden in 1897 afgebroken en de instelling vereenigd met het St Geertruidsgasthuis. De hierbij staande kerk, die een belangrijke rol in den hervormingstijd speelde, brandde in 1616 geheel af en werd enkele jaren later op deze plaats de Nieuwe Toren gebouwd. Het St Geertruidsgasthuis had van oudsher op dezelfde plek tusschen Boven Nieuwstraat en Burg wal, waar het nu nog is gevestigd, zijn gebouwen en werd ongeveer 1381 gesticht. Van 1475 af bestaat er een fundatiebrief, waarbij het stadsbestuur het beheer voert en het gasthuis bestemd wordt voor armen en zieken, de zgn. „kostgevers". „Kost- koopers", zij die tegen een inkoopsom opgenomen in een aparte daarvoor ingerichte woning worden gehuisvest, waren er oorspronkelijk niet, doch dit Instituut werd in 1695 ingesteld, in latere jaren 81 Kampen. 6

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 97