Richthuis, op het einde van de Oudestraat, moeten wij ons voorstellen dat de oorspronkelijke kern van de stad gelegen was: kerk, magistraat en markt dicht bij elkaar. Andere markten waren er niet. De latere Nieuwe Markt was nog tuin van het Min derbroedersklooster en werd eerst in 1627 tot stads plein. Eerst met den bouw van de IJsselbrug in het midden van de 15de eeuw, werd het belangrijkste centrum daarheen, meer noordwaarts, verplaatst. De handel vond in die jaren voornamelijk plaats vóór de muren van de stad op de breede kaden langs de rivier en concentreerde zich bij de brug. De Koornmarktspoort kwam hierdoor in een stillen hoek te liggen en was zelfs jarenlang voor het verkeer gesloten. Eerst in 1645, nadat in 1642 er een woning ingericht was, werd zij op verzoek van omwonenden weer geopend. Die woning werd voor verschillende doeleinden gebruikt, o.a. als ligplaats voor het „corps de garde" en in de 17de eeuw als gevangenis. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw kwam er de cantonale gevangenis en de woning van een brigadier der rijksveldwacht. Nog in het begin van deze eeuw werd er gedurende de zomermaanden het detachement huzaren gehuis vest, dat hier ieder jaar werd heengezonden ten behoeve van het rij onderricht voor de officieren van het garnizoen. Nu staat de poort reeds veld jaren leeg. De Cellebroederspoort. Wij zagen, hoe bij den bouw der fortificatiën in 1465, aan de landzijde een vijftal poorten over de toegangswegen gebouwd werden, waarvan de Cel lebroederspoort en Broederpoort behouden bleven. Voordat de stad werd uitgebreid in 1462 en de 75

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 89