De Koommarktspoort werd derhalve in 1337 ook verdedigingspoort en kreeg daartoe 1380 de beide ronde torens aangebouwd. Deze poort is door haar bewaard gebleven oorspronkelijken bouw, die een sober maar kloek karakter draagt, een historisch belangrijk monument, daar wij mogen aannemen, dat ook de andere IJsselpoorten volgens dit model gebouwd waren. Van de Vischpoort tegenover de IJsselbrug weten wij dit zeker. De grondvorm is vierkant en zij is afgedekt door zadeldaken, met schuine, driehoekige eindschilden, terwijl de boven kant door kanteelen en weergangen afgesloten is. De onder den bovenrand aanwezige gaten werden gebruikt voor het inbrengen van balken, waarop een uitbouw, vóór de weergang aangebracht werd. De beide torens vertoonen aan den bovenkant geestige proeven van metselaarskunst, waardoor een fraaie oplossing gevonden werd om de ronde torens in de achtkantige met leien gedekte spitsen te doen overgaan. Het oorspronkelijke kruisgewelf van den doorgang is in de 19de eeuw gedeeltelijk dichtgemetseld, hetgeen niet fraai staat, ook al doordat de straat in den loop der jaren ongeveer 1,50 M. aangehoogd werd. De verhouding van den doorgang met het geheele bouwwerk heeft hierdoor geleden. De meening, dat de poort wit zou zijn om als baken te dienen voor de schepen, is een fabel. Eerst in 1840 werd door stadsarchitect Plomp deze kleur aangebracht. De kalklaag was aanvankelijk dik en glad, doch later werd deze verwijderd en door een dunnere vervangen, zoodat nu de bak steen er doorheen komt en het metselwerk niet langer geheel verborgen is. De naam Koommarktspoort werd ontleend aan de achtergelegen Koornmarkt, waar reeds in de vroege middeleeuwen het koren werd aangevoerd en ver handeld. Hier, vlak bij de Sint Nicolaaskerk en het 74

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 88