HOOFDSTUK X DE ST ADSPOORTEN De Koornmarktspoort. R ij de nadering van Kampen aan de overzijde der rivier, valt dit witte en kloeke bouwwerk in het rivierfront van de stad reeds van verre in het oog. Het is de eenige behouden gebleven poort van het dertigtal, dat oorspronkelijk de strakke lijn der muren aan de rivierzijde onderbrak. Doch ook vóór dat deze poort in 1337 bij den bouw der vesting muren werd ingerijd in die groep van waterpoorten, muurtorens, bastions en rondeelen, die de verdedi ging van de stad moesten vormen, bestond reeds dit poortgebouw, zij het dan ook zonder de twee ronde torens, als een eenvoudige veerpoort. Het is waar schijnlijk, dat de in 1313 vermelde „overste poort" dezelfde is. Hier toch was het, dat het veer afvoer naar de overzijde van de rivier, naar het veerhuis „de Hooge Boomen", voordat de beide oevers in 1448 door een brug verbonden waren. Dat de herinnering aan deze oeververbinding nog jarenlang bleef be staan, blijkt wel uit de vermelding van dit erf in 1595 als „dat olde veerstall". Op oude afbeeldingen kunnen wij dan ook duidelijk zien, dat de poort niet alleen vlak bij de rivier stond ,maar ook, dat de weg onder de poort door omlaag naar den oever voerde. In 1654 werd hier zelfs een aanlegsteiger in de rivier gebouwd. „Overste poorte" d.i. de bovenste poort, de poort voor de bovenstad. 73

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 87