o.a. door het drapeniersgilde geschonken waren, werden nog in de 19de eeuw aan uitdragers ver kocht en vervangen door smakelooze gaskronen. De Doopsgezinde kerk. Over dit kerkgebouw kunnen wij kort zijn. Wij noemen het volledigheidshalve, omdat het reeds uit het laatst der 15de eeuw dateert en oorspron kelijk de kerk was der Zwarte- of Cellezusters, die hier haar aan St Anna gewijde nonnenklooster be woonden. Van eenige bewaard gebleven schoonheid is echter geen sprake en dit is een betreurens waardig voorbeeld van pi√ęteitlooze verbouwing en stijllooze moderniseering. In hoofdzaak geschiedde dit in 1846/1847, waarbij o.a. het gemetselde gewelf door het tegenwoordige plafond werd vervangen, doch ook nog betrekkelijk onlangs, in 1913, toen de onbeduidende half-ronde ramen van gekleurd glas in de zijgevels werden aangebracht. Het eenige bewaard gebleven accessoire, dat nog de aandacht waard is, is de preekstoel, die van 1611 dateert en een merkwaardig gemetselde wenteltrap in een uitgebouwd steenen torentje. Deze kerk diende, na de Reformatie tot 1808, als bedehuis voor de Waalsche Gemeente, de bekende Eglise Wallonne, die hier onder de notabelen der stad vele leden telde. In 1823 werd het gebouw door de Doopsgezinde Gemeente gekocht en is sedert dien bij deze in gebruik. De Luthersche kerk Het kerkgebouw van de Ev. Luthersche Gemeente, gelegen aan den Burgwal bij de Nieuwe Markt, moet genoemd worden als een goed voorbeeld van klassi- 71

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 85