HOOFSTUK VII DE SINT NICOLAASKEHK OF BOVENKERK Deze Kerk is ongetwijfeld het meest imposante bouwwerk van de stad en beheerscht met haar hoogoprijzend massief het geheele stadsbeeld. Gewijd aan den beschermheilige der koopvaarders is zij een welsprekend monument voor de onder nemingslust en handelsgeest der middeleeuwsche bewoners. De bouwgeschiedenis biedt vele raadselen; wij kunnen hierop niet diep ingaan, doch willen bij de verdere beschrijving enkele even aanroeren. De Kerk ontstond uit een romaansch bedehuis uit de 12de eeuw, dat eerst toen (in verband met het omstreeks dien tijd populair worden, als be schermheilige van koopvaarders en zeelieden, van den bekenden bisschop van Myra) aan den heiligen Nicolaas gewijd kon zijn. Het oudst is ongetwijfeld de toren, die dateert uit de 13de of 14de eeuw. Lange jaren dacht men er anders over, afgaande op een resolutie van 1516 waarin positief gemeld werd, dat men in dit jaar 59 Deze resolutie luidt gedeeltelijk: Anno XVCXVI den XIX Julij Alsoe Scepenen ende Raedt metten gesworen meente geschicket ende gevuegt om enen nyen Kercktoren an Sancter Nicolaas Kercke bij meisters rade an to leggen, op alre bequemste, ende soe deselve geschicte dan nu gehadt hebben meester Clement van der Gouwe, die 't fundament geschoren ende getogen, ende dalrvan de stioken gesteken heeft alsoe men den nyen toren sal anleggen, soe heb,ben dairop geweest de gemeene Raedt, metten gesworen meente vorscreven, ende hebben de sticken ende de wydte des torens besien ende des meesters vorsz. meininge dairvan verstaen en het ontwerp gesien" enz.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 71