„op malcander accorderende en zoo melodieus van resonants, als in deze landen en elderts sal konnen gevonden worden". Wel, hij hield zijn woord en tot op den dag van heden verkondigen zij zijn roem. Hij berekende voor zijn leveranties en werk 16.760,60, doch nam van de magistraat gesmolten klokspijs en het uitdraaisel der oude klokken over, zoodat hij tenslotte 4347,17 ontving en nog boven dien met een gouden penning vereerd werd, op de stadsmunt geslagen, als blijk van groote tevreden heid. In het laatst van 1663 leverde Willem Stam horst, van Amsterdam, het koperwerk, o.a de de koperen bal boven op den toren, koperen luiken, lantarens, enz. Het kruis, dat in 1664 op den toren werd gezet, weegt negen honderd pond. Op 30 September 1663 werd aan „Monsr. Philip Vingboons, Architect, voor zijn diensten van teyke- ninge ende ordineringe des tooms", 400 gulden uitbetaald, waarmee wij den bouw als beëindigd kunnen beschouwen. Alleen de doorgangspoort in zijn voet verdient nog onze bijzondere aandacht door bouw en fraaiheid van verhouding. De sokkel is uit blokken samen- 57 Het is wel zeer merkwaardig en volgens mijn weten nimmer opgelost, waarom de Nieuwe Toren, toch ongetwij feld één der fraaiste bouwwerken van Vingboons, niet opgenomen werd in zijn plaatwerk met „Afbeeldsels der voornaemste Gebouwen uyt alle die Philips Vingboons geor dineerd heeft". Hiervan verscheen het eerste deel in 1648 en werd voor het tweede deel 16 jaar later, in 1664, octrooi verkregen. Dit vervolgdeel is getiteld: „De Gronden (d.1. plattegronden), Afbeeldingen en Beschrijvingen der alder- voornaemste en aldemieuwste gebouwen uyt alle die door Philippus Vingboons binnen Amsterdam in de nieuwe Ver- grooing en daar na aldaar en elders geordineerd zijn". In het tweede deel van dit vervolg staan uitsluitend de afbeel dingen opgenomen van gebouwen, die Vingboons na 1648 gebouwd heeft. Waar de eigenlijke uitgave pas in 1674 plaats vond, was er geen enkele reden, dat ook deze Nieuwe Toren, die in 1664 voltooid was, hierin niet zou opgenomen kunnen zijn.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 69