genoemden brand van 1543 een belangrijke rol gespeeld, doordat zij de daarachter in den Schepen toren gelegen archiefruimte tegen de vlammen be schermde, zoodat de daar toenmaals aanwezige Geheime Secretarie gespaard bleef. Nu zijn er de oudste charters en registers opgeborgen, waaronder unica van groote waarde, alsmede de Rechterlijke Archieven, rechtsacten, die door het Rijk aan de stad in bruikleen gegeven zijn. De nu nog aanwezige vitrines in deze voorzaal met gildebekers en andere stedelijke curiosa, moeten we ons eigenlijk weg denken, willen wij ons een goede voorstelling van deze, ook door het sierlijk houten tongewelf, zoo stemmige ruimte kunnen maken. Maar begeven wij ons nu naar het achterste ge deelte, de eigenlijke Schepenkamer. Hier moeten we trachten, alvorens ons in de details te verdiepen van de haast overdadige versieringen, de spheer te vatten van dit niet overmatig groote vertrek. Hier moeten wij ons terugdenken in de jaren, dat deze schoonheid aangebracht werd, om een getuigenis te zijn van de importantie van de wijd en zijd bekende, benijde en gevreesde Hanzestad; we moeten ons voor oogen houden dat hier een ruimte werd ge schapen, waarin de hardwerkende burgers een symbool wilden zien van hun door eigen onder nemingslust en handelsmoed veroverden welstand, een ruimte, waarin de afgezanten van verre hoven en handelshuizen ontvangen en onthaald werden, doch ook, waar door „glasharde" Kamper kooplui de bewezen gunsten aan vorsten en prelaten op voorzichtige en vooruitziende wijze tegen bedongen voorrechten werden afgewogen. Daarbij zal deze decoratieve en rijke omgeving, waar zij thuis waren en zich thuis gevoelden, hun de kracht tot veel groots en onversaagds gegeven hebben, doch tevens tot het aanvaarden van menige rampspoed en tegen- 49 Kampen 4

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 59