jaren van 1933 tot 1938 door nieuwe vervangen werden, gebeeldhouwd door Joh. Polet Jr. Hoewel deze kunstenaar gelukkig geen poging deed tot eenige imitatie van de oude beelden, doch deze zelfstandige en kunstzinnige scheppingen zijn, vasthoudend aan de begrippen die zij voorstelden, passen zij wonderwel in het geheel van de overige architectuur, hetgeen in den loop der jaren nog zal toenemen, wanneer de kleur nog wat meer in over eenstemming met die van het omringende steenwerk geworden is. De oude beelden werden in de boven- ruimte van de Cellebroederspoort ondergebracht, waar zij op de oude gebeeldhouwde consoles en voorzien van de baldakijnen tegen den westwand opgesteld zijn. Deze oude beelden stammen volgens de stadsrekeningen uit verschillende perioden en zijn nog slechts de restanten van diegene, welke eertijds „rontomme het Raethuus" waren aange bracht en die bij een latere verbouwing, alle aan dezen westgevel van het Raadhuis geplaatst wer den. Zij leden reeds zeer door den hevigen brand, die in 1543 van 4 op 5 Februari, op Vastenavond, uitgebroken door het te harde stoken in het „waeck- huijs" beneden, het Raadhuis grootendeels in asch legde, zoodat slechts een deel der muren overeind bleef staan. Alleen de Schepentoren bleef behouden, waarvan echter de spits en het bovengedeelte ver nieuwd moesten worden. Bij het herstel van den westgevel werden na den brand renaissance vormen toegevoegd aan de be houden gebleven gedeelten, zoodat wij bijv. in de onderste kruisvensters, eenvoudig vierkant, nog de gothische periode herkennen, terwijl de daarboven aangebrachte vensters alle reeds van een renaissance profileering voorzien zijn. Deze mengeling van gothische en renaissance-motieven treffen wij ook in het rijke maaswerk langs den 43

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 49