en verzwaard werden, was aangenomen door Sipke Jans uit Leeuwarden en werd uitgevoerd door den „stadsarchitect en fabriekmeester te Campen" Jan ten Holt. Een jaar later was de brug gereed en had in totaal niet minder dan 118.408.en 2 stuivers gekost. Het verkeer werd dien tijd over een hulpbrug geleid. Naar aanleiding van een verplaatsing van de vaargeul, het in de vaart komen van stoombooten en het toenemend gebruik van ijzerconstructie, als mede door den na bijna 100 jaar minder gunstig geworden toestand van de brug, werd in overleg met het Rijk in 1871 besloten tot het bouwen van een nieuwe moderne brug. Het ontwerp van den kapitein-ingenieur N. H. Nierstrasz uit 's-Hertogen- bosch werd goedgekeurd en in de raadsvergadering van 21 November 1871 werd besloten om zoo spoedig mogelijk volgens deze plannen tot den bouw ovër te gaan. De fraaie brug, door de Kampers steeds „de lange brug" genoemd, werd in 1872 tot 1874 gebouwd en op 5 Januari 1874 zonder eenige plech tigheid voor het publiek opengesteld. De totale kosten met portieken, torens en beelden (architect L. C. Hezemans) bedroegen ongeveer 350.000 gulden. Deze vernieuwing was zeer noodig, daar bij de af braak van de oude houten brug eerst bleek hoezeer deze inwendig geheel vergaan was en dat vele liggers totaal vermolmd waren. Onze geliefde en sierlijke „lange brug" werd in Mei 1940 door oorlogsgeweld vernield, daarna hersteld en veranderd, waarbij zij echter haar oorspronkelijk karakter goeddeels verloor. Op Zaterdagavond 14 April 1945 werd deze brug door den Duitschen bezetter opgeblazen en wel de neut met twee brug- stukken bij den rechter rivieroever. De lading hier voor was zóó zwaar, dat niet alleen de brug, maar ook talrijke woningen langs het rivierfront belang rijke schade opliepen. 40

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 46