in 1635) en een doorvaart met ophaal aan de stads- zijde. Vanaf de brug liep men recht op de Visch- poort aan. Links daarvan, op de daar aangegeven tafels, werd visch verkocht en was de vischmarkt. Rechts zien we „de kraen", die in anderen vorm nog tot op den huidigen dag op deze plaats aan wezig is. Tegenover de kraan staat de halfronde, vroeger zoo bekende Leeuwentoren, waar enkele leeuwen, in 1477 van kooplieden te Lissabon ten geschenke ontvangen, door de stad werden „ge houden" en waarvan meerdere malen jongen aan andere steden (o.a. Lübeck) uit „vereeringhe" wer den aangeboden. Later werd deze toren de zgn. „timmertoren", waar de stadsarchitect zetelde; nu staat hier het postkantoor. Alvorens wij deze prettige bezigheid, het bekijken van oude vogelvluchtplattegronden, gaan beëin digen, moet ik nog even wijzen op enkele voorbeelden van „schoonheid, die voor altijd verloren ging". Heelemaal in het noorden van de stad, waar de Burgel in de Buitenhaven stroomt, stond de Hagen- poort. Deze poort van 1465, die in later jaren als stadsgevangenis en als plaats van gijzeling diende, werd nog geen vijftig jaar geleden afgebroken (1893). In plaats van het geschonden bouwwerk (in 1729 reeds verloor ze de spitse daken van haar torens) op kosten van de gemeenschap afdoende en zaakkundig te herstellen en het, met zoo noodig er omheen leggen der verkeerswegen, voor het nageslacht te bewaren, als kostelijk overblijfsel van de oude vestingwerken uit Kampen's glorietijd, werd, na een bekrompen en eindeloos geharrewar over bijkomstige futiliteiten, door den Raad tot den afbraak besloten. Was dit wel een zeer recent voorbeeld, precies honderd jaar geleden voltrok zich een soortgelijk drama met een juweel van renaissance bouwkunst, 33 Kampen 3

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 39