HOOFDSTUK III DE OUDSTE KAARTEN Na de ontwikkeling van het stadsplan, zullen wij nu enkele plattegronden van de stad nader bekijken en voorzoover dat op de verkleinde weer gaven in dit boekje mogelijk is, enkele verande ringen aanwijzen, zooals die zich in den loop der jaren voltrokken. Voor Kampen ontbreekt een serie plattegronden (als b.v. van Amsterdam) die, de eeuwen door, de veranderingen eenigszins aaneen sluitend kan aangeven. De meeste stammen uit de 16de en 17de eeuw ,toen de stad haar hoogte periode beleefde. De veranderingen waren dan ook nooit ingrijpend en wij zagen reeds, hoe tot op den huidigen dag het uiterlijk beeld in zijn geheel bijna hetzelfde gebleven is. De oudste kaart, waarop Kampen en omstreken voorkomt, is een op het stadsarchief aanwezige kaart van 1543. Hoewel deze met de pen geteekende kaart de stad in vogelvlucht afbeeldt, zoo beperkt zich dit tot een poort, een toren en de IJsselbrug, een individueele aanduiding derhalve, die echter geen eigenlijk stadsbeeld is. Op een kaart van 1556, vervaardigd door Jasper Adriaensz., wordt Kampen geteekend aan tenminste 9 monden van den IJssel. Deze kaart diende bij het voeren van een proces (1547 tot 1559) tusschen de Staten van Overijssel en de Hollandsche watersteden en berust eveneens in het oud-archief. De eerste eigenlijke plattegrond is die van den bekwamen geograaf Jacobus van Deventer, die onder de steden „van herwaarts over" voor Philips II 30

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 33