(1935) werd met den bouw van het nieuwe 'stads gedeelte Kampen-Zuid, op een opgespoten weilan dencomplex, met dien vorm gebroken en doet dit gedeelte dan ook als een aangroeisel van ander karakter aan. Deze oorspronkelijke stadskern werd weldra uit gebreid, door verlenging van den als vestinggracht dienenden IJsselarm, den Burgel, tot de voormalige Hagenpoort en werd op deze wijze de z.g. „buiten hoek" bij de stad getrokken. Hier buiten, verder noordwaarts, lag nog een voorstad, de Hagen, die, hoewel organisch met de stad verbonden, hiervan nooit een deel heeft uitgemaakt. In 1313 kwam voor het eerst een bepaling voor in het Boek van Rechten over het bouwen van steenen huizen en het afdek ken met pannen, dat vooral met het oog op het brandgevaar door het stadsbestuur met geldelijke tegemoetkomingen werd geanimeerd. De stadsmuur om het bovengedeelte der stad, werd in 1336 en 1337 gemetseld. Hij verving de houten verdediging en strekte zich uit langs de straat, parallel aan de IJsselkade, hierna „de nieuwe muren" genaamd en liep met een boog om de stad langs den Burgwal, waarbij de Burgel dus tot stads gracht diende. Aan den overkant van de laatste strekte zich de Vloeddijk* uit. Reeds een 50 jaar later, van 1389 tot 1392, werden de muren versterkt en waar noodig vernieuwd en van meerdere poorten en torens voorzien. Daar er reeds in 1327 door het De taalk van deze Vioeddijk was dius diuidelijk: hij (be schermde de ten westen van de stad gelegen gronden tegen het IJsseïwater, dat ln den Bui-gel, die als wij zagen, aan belde uiteinden in open verbinding met den IJssel stond, de stad- doorstroomde. Eerst in 1715 werd, nadat er reeds her haalde malen op aangedrongen was, de Burgel aan belde einden, bij het Oorgat en de Buitenhaven, door sluizen af gesloten, om op deze wijze de stad watervrij te houden. (Raadsresolutie 2 Sept. 1715). 24

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 27