In de 19de eeuw herstelde Kampen zich geleidelijk. Er kwam hier door enkele uitstekende leerinrich- tingen (o.a. het stedelijk instituut van onderwijs en opvoeding van Jacobus van Wijk Rzn.) en door de vestiging van velen die aangetrokken werden door de in die jaren zoo lage levensstandaard, een intel lectueel centrum vol kunst-, litterair- en muziek leven. De vestiging van de sigarenindustrie (1845) bracht een belangrijke en blijvende basis voor het industrieele leven van de stad. Een tijdperk van bloei en welvaart brak aan. Hoewel op bescheiden schaal bleek dit toch ook uit den aanwas der be volking. Bedroeg het aantal inwoners in 1809 slechts 6959, zeventig jaar later in 1876 was dit getal reeds tot 16.802 gestegen. Momenteel heeft dit de 21.000 overschreden. Het isolement, dat de stad aan het eindpunt van den spoorweg Zwolle-Kampen gelegen en zonder doorgaand verkeer, jarenlang kenmerkte, wordt straks door de verbinding met het noorden via den Nood-Oostpolder gedeeltelijk opgeheven. Wij moe ten ons daarvan vooral geen te groote en te opti mistische voorstelling maken, daar het de bedoeling is dezen Noord-Oostpolder, nog meer dan die van de Wieringermeer, zich zooveel mogelijk tot een geheel eigen organisme te laten ontwikkelen, zonder dat de randgemeenten daarbij betrokken zullen worden. Niettemin zal het isolement hierdoor ver dwijnen en een betere gelegenheid geschapen wor den, om deze interessante en mooie stad meer en gemakkelijker te kunnen bezoeken. Haar voor nog te velen verborgen schatten van schoonheid zullen dan voor menigeen een bron van vreugdevolle ontdekking kunnen zijn. 22

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 25