antwoord luidde, dat de diepte van het water en de reede niet waren als men gehoopt had en bij vesti ging pieende te kunnen verwachten Zij vestigden zich fe Middelburg. Hiermede was het pleit beslist. De rivier toch was het geweest, die Kampen tot de uiterst belangrijke doorvoerhaven voor de West-Duitsche provincies gemaakt had; aan de rivier was het te danken, dat zij opgenomen werd in het machtige verbond tus- schen Hamburg en Lübeck; door de rivier was Kampen zoo invloedrijk en sterk geworden, dat zij waagde een zelfstandige handelspolitiek te voeren, die tegen de reglementen en wetten van dit verbond inging. De rivier was het, die, door verzanding, eveneens den nedergang, in vrij snel tempo, tenge volge had. Zooals wij zagen speelden hierbij ook andere factoren, ontdekking van nieuwe wereld- deelen, opkomst van andere steden (Amsterdam), verplaatsing der handelswegen, een groote rol. Maar het opdrogen van haar levensader, de rivier, was voor Kampen wel een zeer voorname oorzaak voor teruggang tot een lager plan. Dat de energie van de Kamper magistraat nog niet gebroken was, bleek wel uit den bouw van den Nieuwe Toren (16491664) en de verbouwing en verfraaiing van de Cellebroederspoort en de Broe derpoort (1617), al gingen deze werken ook reeds bijna haar draaglast te boven. Het ongeluksjaar 1570 werd honderd jaar later gevolgd door een dergelijk jaar vol rampspoed, 1673, waarbij Kampen den genadeslag kreeg door een meedogenlooze Fransche bezetting, die een terreur (Verzameling van Stukken II, blz. 213:) „Knde foebben heurl. rrpport ghedaen dat zijl. de gelegenheyt ende bequaemheyt Uwer stadt Campen zeer wel gelijcken, dan dat zijl. de diepten van heurl. schepen, ende de reede, zoo niet en vinden, als zijl. wel zouden willen ende wenschen." 20

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 23