economische constellaties en de woelingen onder de gilden, die over wanbestuur klaagden, waren niet van de lucht. De rust, die met de regeering van Karei V wederkeerde, deed het stadsbestuur weer moed vatten en een hernieuwde poging wagen om het vaarwater te verbeteren. In 1540 en 1541 werd Mr Jacob van Koningsbergen met de verbetering van het Diep belast. Achttien jaar later, in 1559, Mr Jacob Derkzen van Dantzig. In 1562 weer twee andere diepmakers, een Italiaan Thomas Canate en Peter de Zeelander, die een in gewikkeld baggerwerktuig beproefden. Nog in hetzelfde jaar treedt een zekere Hans van der Gouwe als diepmaker op en wil zelfs een anderen IJsselmond, het Duyvegat, (dus het Rechtediep) tot voornaamsten waterweg kiezen. Al was dit de voornaamste en blijvende oorzaak, ook door den achteruitgang van de Hanze, in verband met den steeds groeienden Hollandsch-Zeeuwschen handel, ging Kampen's welvaart bergafwaarts. De Noorsche rijken maakten zich los van de Hanze en bevoordeelden de Hollanders. Een poging om Lübeck de hegemonie in de Oostzee landen te verschaffen mislukte totaal en de macht der Hanze verminderde hierdoor des te sneller. Ook Engelands politiek was gericht op économische zelf standigheid en duldde niet langer den handel van eigen land in handen van vreemden. Door de ontdekking van Amerika en den zeeweg naar Indië, waren Spanje en Portugal belangrijke handelscentra geworden, waarvan Hollanders en Zeeuwen door hun ligging veel meer konden profi- teeren dan de Hanzeaten. Waar Kampen, zooals wij zagen, na 1441 haar lot innig verbonden had met de Hanze, ondervond zij daardoor den directen terugslag van deze gebeur tenissen, al manoeuvreerde zij enkele jaren zeer 18

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 21