standig met den Deenschen koning onderhandelde over paspoorten voor haar kooplieden. Helaas kon deze verbetering in de jaren 1528 tot 1568 om twee redenen niet blijvend zijn. Allereerst hadden zich de hydrografische omstandigheden in zeer ongunstigen zin gewijzigd. Het betreft hier het minder bevaarbaar worden der IJsselmonden door verzanding, dat, in het laatst van de 15de eeuw voor het eerst geconstateerd en samenvallend met den grooteren diepgang der schepen, een dreigende belemmering vormde voor het intensieve scheepvaartverkeer. Waar dit, on danks alle genomen energieke maatregelen van het stadsbestuur,dat door de jaren heen geen kosten of moeite schuwde, om aan het verbijsterende onheil te ontkomen, ook mede tot den ondergang van Kampen op handelsgebied leidde, willen wij er hier in het kort bij stilstaan. Het ongeluk werd aanvankelijk toegeschreven aan „verdrogen" en hiertoe werden drie monden van den IJssel ten zuiden van den tegenwoordigen Ketelmond afgedamd, opdat de stroom een beteren weg zou kiezen. Het gevolg was, dat inderdaad het Regte Diep werd uitgeschuurd en een groot aantal met koren beladen schepen van dien waterweg ge bruik kon maken, zoodat men zich voornam van dit Regte Diep (of Danckers Diep) den hoofdwaterweg te maken. Het bleek echter spoedig een lapmiddel en toen bovendien in de 16de eeuw Kampen opnieuw verwikkeld werd in eenige buitengewoon ongunstig verloopende twisten en oorlogen, werd de welvaart geknakt en veranderde de verbazingwekkende bloei in een achteruitgang, die door niets meer te stuiten scheen. De gemeenslieden klaagden aan' den Bisschop „wij hebben ene stat de is neringheloes", de handel op het Noorden verviel bijna geheel door veranderde 17 Kampen 2

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 20