lei redenen wijzigden, begonnen de Hollandsche steden en vooral Amsterdam haar boven het hoofd te groeien. De grooter wordende handelsschepen met meer diepgang zochten bij voorkeur hun weg over de open zee, de beteekenis van de eigen Hollandsch- Zeeuwsche haringvangst nam van jaar tot jaar toe en door de verovering der Hollandsche graven van West-Friesland beheerschten de Hollandsche steden de Zuiderzee. Het is opmerkenswaard dat juist in die jaren van de 15de eeuw, als Kampen de terugslag van die ge wijzigde omstandigheden ernstig begint te onder vinden, zij zich nauwer bij de Hanze wil aansluiten en dringend vraagt om lid te mogen worden. Van toen af aan zou haar lot steeds met dat van de Hanze verbonden blijven. Zoo beproeft zij in de volgende jaren aan de zijde van den stedenbond al het mogelijke om de positie van de oost-nederland- sche en noord-duitsche steden zoo krachtig mogelijk te handhaven tegenover de groeiende concurrentie der Hollandsch-Zeeuwsche steden. Maar ook de binnenlandsche onlusten en oorlogen, als die van Karei van Gelre en de Bourgondiërs, waardoor alle verkeerswegen zoowel te land als te water geblokkeerd werden, het achterland verarmd en verwoest werd en de stad voor haar verdediging groote uitgaven moest doen die haar kas volledig uitputten, was de oorzaak van een nedergang, die zich vooral in de beginjaren van de 16de eeuw, van 1515 tot 1528, in snel tempo voltrok. Eenmaal echter opgenomen in het groote rijk van Karei V, leek het alsof met de weergekeerde rust en orde ook de stad zich langzamerhand zou her stellen. Toch was ook nu weer haar houding eigen aardig, daar zij wel Karei V als souverein erkend had, doch aan den anderen kant, nu als Hanzestad, bijzondere privilegiën bezat, waardoor zij b.v. zelf- 16

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 19