Ook in den titel van dit boekje legden wij den band vast tusschen Kampen en deze sterkste middel- eeuwschen" stedenbond, omdat, afgezien van het officieele lidmaatschap,, de nauwe relatie tusschen beide reeds vanaf de vroegste tijden van haar zelf standig bestaan aan Kampen de gelegenheid gaf tot een eigen echt-stedelijke cultuur. Dit in een tijd, dat de meeste andere steden van ons land, als b.v. m Holland (Amsterdam), nog een uitgesproken landelijk karakter droegen. „Het is daarom geen toeval", schrijft Dr Jan Romein, „dat de eenige middeleeuwsche stadskroniek, die wij in Noord- Nederland over hebben er juist een van Kampen is (tweede helft 15de eeuw)". De souvereine positie van de stad en de wisselende machtsverhoudingen waren oorzaak, dat de stad zich ook op politiek terrein levendig moest bewegen. Hierbij sprak het vanzelf, dat die welvaart door velen met leede oogen werd aangezien en dat, met den bloei en groei der stad, de moeilijkheden met concurreerende handelssteden, jaloersche vorsten en naijverige buren in gelijke mate toenamen. Te dien einde werden bondgenootschappen gesloten, troepen geleverd, gewapende schepen uitgerust en de stad met muren en torens versterkt. Deze eigen lijk nimmer eindigende strijd en oneenigheid kostte veel bloed en goed. Doch Kampen in haar grooten bloei als handelsstad had de zwakke plek, dat zij geen handelscentrum was geworden, doordat zij in die jaren een achter land miste, waaruit zij bij verandering van omstan digheden steeds nieuwe krachten kon putten. Het was een stad, die door de bovengeschetste positie als doorvoerhaven en stapelplaats dien ongekenden bloei gekregen had, daar de handelswegen in die jaren voor haar zoo'n gunstigen loop hadden. Toen deze zich nog geen tweehonderd jaar later om aller- 15

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 18