eigen speciale voorrechten te verwerven. Onder deze omstandigheden zou het werkelijke lidmaatschap van den bond, met de daaruit voortspruitende ver plichtingen, slechts een knellende en onvoordeelige band geweest zijn. Door haar voor dien tijd zoo gunstige ligging aan den mond van den IJssel en aan de Zuiderzee en door het handelsinstinct van haar bewoners, was deze wel zeer nuchtere maar ook zeer voordeelige positie te handhaven. Deze ligging bracht echter ook mee, dat, waar de IJsselsteden beschouwd werden als tot het Duitsche Rijk te behooren, toch in de meeste gevallen de zelfde belangen de Hanze en Kampen verbonden, vooral wat de belangen van de noord-duitsche steden betreft. De stad werd dan ook op de Hanze- dagen, waaraan zij meerdere malen deelgenomen heeft, als lid en wel als een belangrijk lid beschouwd en behandeld. Dit alles heeft de latere verwarring in de hand gewerkt. Want ook aan de zijde van de Hanze trad Kampen krachtig op wanneer het gold het verdedigen van gemeene rechten of gemeen schappelijke belangen. Zij troostte zich in die ge vallen groote offers, zoowel in menschen en mate riaal als ook in de oorlogskosten, als o.a. blijkt in den strijd tegen Denemarken, waartoe in 1367 op de bekende Confederatie van Keulen besloten werd. Hierin liggen de sprekende bewijzen voor den sterken band die Kampen met de Hanze verbond.Uit die cijfers blijkt, dat Kampen van alle Nederlandsche steden in de tweede helft van de veertiende eeuw verreweg de belangrijkste was en dat haar handel op het Noorden ongeveer anderhalf maal zoo groot geweest is, als die van Amsterdam, Dordrecht, Stavoren en de andere Zuiderzeesteden samen. Van de noord- duitsche steden hadden alleen Lübeck en Stralsund nog grooter belangen bij dezen strijd, die met een volledige overwinning van de steden eindigde. 14

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 17