Het aanzien van de stad werd bovendien nog aan zienlijk vergroot, toen zij in 1495 door Keizer Maxi- miliaan tot keizerlijke, vrije Rijksstad verheven werd. Doch behalve de handelswaren uit verre streken, die ook, door het in dien tijd voornamelijk Oost- West georiënteerd landverkeer, hier aangevoerd, verkocht en verder vervoerd werden, was het vooral de haringvangst, die den naam van Kampen in geheel Europa bekend maakte. Bij Schonen werden fabelachtige hoeveelheden haring gevangen en deze werd het voornaamste uitvoerproduct en vervoerd naar de Rijnstreken, Vlaanderen, Frankrijk, Engeland, Noord-Duitschland en Pruisen. Bovendien lag de groote waarde voor de Kamper nederzetting op Schonen in de jaarmarkten, die door kooplui uit allerlei streken bezocht werden en waardoor het een handelscentrum vormde voor ge heel Noord- en West-Europa. Het is vooral in die jaren van de 14e en 15e eeuw, toen de ommelandvaarders* naar alle havens voeren en door de werkzaamheid en ondernemingslust der bewoners het goud hier binnenstroomde, dat Kam pen zich in een ongehoord tempo ontwikkelde en het uiterlijk kreeg, dat zij tot op den huidigen dag be waard heeft. Het was in die jaren, dat het stads bestuur met ruim gebaar en grooten burgerzin zijn stad verfraaide en de beste bouwmeesters en am bachtslieden ontbood, om hem hierbij behulpzaam te zijn. Maar daarover, straks meer, bij het bezichtigen der gebouwen. Het is hier de plaats om in het kort de uitzonderlijke 12 f De ommelandvaart was de vaart om Denemarken heen, waardoor de oudere en kortere landweg van Hamburg naar Lübeck, vermeden werd. Lübeek kwam hierdoor In een ver geten hoek te liggen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 15