KAMPEN De doorsnee mensch denkt, als hij den naam „Kampen" ziet, eerst aan de be kende steuren en uien. Dat is te ver wachten, en het zou niet erg zijn, als men de schoonheden der stad óók kendeWant Kampen bezit vele fraaie getuigenissen van haar vroegere machtige positie als Hanzestad. Men beschouwe het stadje eerst bij aan komst aan de overzijde van den IJssel. De aanblik is zeldzaam fraai: de pun tige torens, de helle Koornmarkts- poort, de lange rij huizen aan de kade achter de breede, blikkerende rivier. Gaan we de stad in, dan zien we de resten van den ouden vestingmuur met het geestige torentje van het oude Raadhuis. Overal vinden we de sporen van een onafhankelijke koopmansstad, die zich niet behoefde te storen aan naijver van buren of bevelen van hoo- gerhand. De stad, die kunstzinnige handwerkslieden voortbracht, als de vervaardiger van het fraaie Schepen gestoelte, in het Raadhuis, de stad, waar verscheidene belangrijke schil ders woonden, deze stad was uiterlijk en innerlijk rijk. En daarom is hij thans nog rijk aan de prachtige voort brengselen van vroeger handenarbeid. Men zoeke haar op, en geniete van aankomst tot afscheid.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 153