LITTERATUUR. Door het vele dat reeds over de belangrijke bouw werken en de interessante geschiedenis van Kampen gepubliceerd werd, heeft ook dit deel der Heem schutserie een groot aantal schrijvers. Met veel dank werd van lectuur gebruik gemaakt, die zoo noodig door bronnenstudie aangevuld en gecontroleerd werd. Het onderstaande is een greep uit de over vloedige litteratuur, voorzoover zij aansluit bij de indeeling van dit geschrift. Algemeen. Mr J. I. VAN DOORNINCK en Mr J. NANNINGA UITTERDIJK. Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel. E. D. J. DE JONGH Jr., Kampen's heden en ver leden. 1904. Kamper Almanak. Varia. Jrg. 1928/1942. Kronijk van ARENT TOE BOCOP. Uitg. Hist. Gen. Utrecht. 1860. EVERT MOULIN, Historische Kamper Kronijk. 1839. Mr. J. NANNINGA unTERDLJK. Kampen, Ge schiedkundig overzicht en merkwaardigheden. 1878. OVERIJSSEL. Verzamelwerk. Deventer 1931. Hoofstuk I. Dr O. HOLLWEG. De Nederlandsche Hanzesteden. 1942. H. J. MOERMAN. De IJsselmonden. Tijds. Aard. Gen. 2e rks. Mei 1918. E. RIJPMA. De ontwikkelingsgang van Kampen tot omstreeks 1600. 1924. 119

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 143