oude Kampen nog van allerlei op, dat vermelding of breedere uiteenzetting waard zou zijn. Doch wij willen het hierbij laten. Zonder ook maar in eenig opzicht afwijzend te staan tegenover al wat een komende tijd door gewijzigde levensomstandigheden aan noodzakelijken nieuw bouw en stedebouwkundige veranderingen zal mee brengen, zoo moge dit alles geschieden in het besef, dat het hier een stad betreft met kostelijke mani festaties van een grootsch verleden, voor het behoud waarvan een liefdevolle omzichtigheid steeds weer vereischt zal zijn. Moge de heemschut-gedachte daarbij nimmer ver geten worden en den juisten weg aanwijzen. 118

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 142