HOOFDSTUK XVI LAATSTE RONDBLIK In het voorgaande trachtten wij in beknopt bestek een zoo volledig mogelijk overzicht te geven van het vele dat Kampen van zijn historischë schoonheid heeft behouden Wij meenden goed te doen daarbij een overzichtelijke indeeling te geven, zoodat een ieder, die met het boekje door de straten van deze oude stad wandelt, gemakkelijk kan terugvinden wat hem opvalt en belang inboezemt. Wij offerden daartoe gaarne het vlotte relaas van een aaneen sluitende rondwandeling op aan een geheel van meer zakelijke mededeelingen, die echter het karakter en de bijzonderheden der verschillende bouwwerken zoo beknopt mogelijk behelzen. Waar het ons hierbij niet mogelijk was op de stedebouwkundige schoonheid van Kampen voldoende de aandacht te vestigen, zij hierover bij een laatsten rondblik nog een enkel woord gezegd. Wij weten allen hoe een stad door haar ligging, haar plan en haar bouwkundige monumenten een eigen en individueel karakter draagt, dat zij met geen andef deelt. Daarbij komt bovendien voor Kampen, dat we, ondanks het zeer regelmatige stratenplan, nergens die harde, rechtlijnige blokindeeling aantreffen, die modernere steden zoo fantasieloos en nuchter maken. De hoofdstraten, die de flauwe bocht van den rivier oever volgen, loopen met een vloeiende S-bocht doof de stad en geven daardoor een steeds verrassende perspectievische werking, daar het gezichtsveld bij iedere straatkromming weer door een volgende wordt opgevangen. 116

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 140