ende saet van vis wegnamen, vangende dagelix vele mennigten van jonge viskens, die tot geen nut van menschen en quamen". Deze „steur-oorlog", die via den Geheimen Raad te Brussel zich vele jaren, rekte, werd eindelijk 30 April 1559 ten voordeele der Kam pers beslist. Ongetwijfeld dateert van die jaren deze bijnaam der inwoners. Hoewel ook nog in later jaren hier regelmatig steur gevangen werd, nam de hoe veelheid steeds af, totdat de laatste in Juni 1917 bij het veer naar Wilsum werd binnengebracht. Maar al mag dan de steur uit de rivier den IJssel voorgoed verdwenen zijn, „Kamper Steuren" zijn er nog ge noeg en verre van zich hierover boos te maken, voelen de inwoners dit als een eeretitel, die uit vele eeuwen her dateert en de echo oproept van de groote plaats die Kampen ook op visscherij gebied in het verleden innam. 115

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 139