HOOFDSTUK XIV ENKELE BELANGRIJKE KUNSTWERKEN Al moesten wij bij vele onderwerpen in dit boekje volstaan met het noemen van het belangrijkste, zooals ons dit in verband met het kleine bestek het beste voorkwam, zoo wil ik toch niet nalaten hier de aandacht te vestigen op enkele belangrijke kunstwerken in Kampen, goed bewaard gebleven 16de eeuwsch schilderwerk, waarover de vakliteratuur wel reeds het een en ander mededeelde, doch waar mee het laatste woord nog niet gesproken werd. Allereerst betreft dit het werk van Ernst Maeler, van Campen, over wien wij berichten bezitten uit de jaren 1536 tot 1558. Van zijn hand troffen wij reeds boven het Schepengestoelte in de Schepenzaal een paneel aan, dat „Het Laatste Oordeel" voorstelt. Deze merkwaardige schilder was behalve „huis schilder", als wij nu zouden zeggen, die ververswerk aan de St Nicolaaskerk verrichtte, (hij schilderde bloemen op het gewelf der kerk (1542), vergulde het bordje boven de schouw in de Schepenzaal en voerde glazemakerswerk uit), ook een kunstenaar, die voor de stad, behalve het genoemde „Laatste Oordeel", het portret van den overleden stadhouder Georg Schenck van Tautenburg schilderde (1540), dat voor de Schepenzaal bestemd was. Zijn verdere werk, voorzoover het hem met zekerheid kan worden toegeschreven, bestaat uit een groot paneel met een afbeelding van „De Werken der Barmhartigheid" (1548), een tweeluik met de voorstellingen van „Jo- hannes de Dooper met het Lam" en „Maria met het 108

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 132