natuurlijk torenhoog boven hem uitstekenden voor ganger, op één van wiens teekeningen wij lazen, „hendrick avercamp heeft mij dit gelevert den 28er Januari 1613 in Campen". De 19de eeuw bracht voor Kampen een belangrijk intellectueel leven en een opbloei in economischen zin. Tot de sympathiekste figuren van de eerste jaren moeten wij Jan Jacobs Fels rekenen, die be halve schilder en teekenaar van de stad en omgeving, ook schrijver en dichter was en o.a. de Kamper stukjes berijmde, die later onder den naam van Kamper Uien werden uitgegeven. In 1816 geboren, bekwaamde hij zich onder den stadsteekenleeraar S. Birnie en later onder B. C. Koekkoek. Zijn vier stadsgezichten op het stadhuis toonen hem een nauwkeurig en glad schilderende kunstenaar, waarin wij echter de romantiek reeds voorproeven. Doch vooral in zijn teekenwerk is hij meerdere malen van een rake typeering en een durvende spontaniëteit, die hem ver boven de in die jaren zoo uitgebreide groep van bekwame dilettanten verheft. Na dezen geboren artist (die zijn dagelijksch brood met een boekhandel en drukkerij moest verdienen!) moeten wij dadelijk de gebroeders Hein noemen, Christiaan Hendrik (1815-1879), de landschapschilder en Hendrik Jan (18221866), die voornamelijk stil levens op het doek bracht. Voor ons is, wat het stadsbeeld betreft, vooral Christiaan Hendrik van belang. Hij teekende o.a. vier groote stadsgezichten op en in de stad, die gelithografeerd door C. C. A. Last, tot op den huidigen dag nog bij vele Kampe naren een geliefde wandversiering vormen. Hierna werden nog door hen een zestal teekeningen van dé voornaamste gebouwen vervaardigd, voor litho's door H. L. van Hoogstraten te Zwolle, die in één bundeltje uitgegeven werden. Als leeraar op de avondschool was deze „doove 105

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 129