HOOFDSTUK XIII SCHILDERS EN TEEKEN AARS VAN HET KAMPER ST ADSBEELD Hoe verrassend is het, om bij het bezichtigen van schilderijen, of bij het doorkijken van een teeke- ningen-collectie, plotseling, met een schok van herkenning, het welbekende silhouet van de goede oude stad Kampen of een gedeelte van haar muren en poorten aan te treffen. Daarvoor is vanzelf sprekend een wat „topografisch oog" noodig, want behalve dat de stad er met haar omwalling en bol werken in vroeger jaren heel anders heeft uitgezien, dan wij ons nu kunnen voorstellen, heeft ook de compositie van den kunstenaar, door toevoegingen en weglatingen, meerdere malen niet veel herken baars van de werkelijkheid overgelaten. Maar de sprekende accenten van het Kamper stadsbeeld, de kerken, de Nieuwe Toren na 1663 (en daarvóór het fijne spitsje van het torentje op de Heilige Geest- gasthuiskerk)de Koornmarktspoort en de Hagen- poort, geven meestal aanknoopingspunten genoeg, die voor een zekere oriënteering noodig zijn. Tot diegenen, die de stad en haar omgeving vele malen gebruikten als achtergrond van hun tafe- reelen, behooren Hendrick en Barent Avercamp wel tot de voomaamsten. Wij weten, dat Hendrick, hoewel te Amsterdam geboren (gedoopt 27 Januari 1585 in de Oude Kerk)spoedig met zijn familie naar Kampen verhuisde, zijn jeugd en verder leven hier doorbracht en in 1634 overleed. 102

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 122