op de Cellebroederspoort. Zoowel uit de omkrullende ornamenten (cartouches) van dezen thans her plaatsten gevelsteen, welke wij ook aan den gevel aantreffen, als ook uit de maskers in de fijn gepro fileerde pilasters en hoven de vensters, kunnen wij met groote waarschijnlijkheid concludeeren, dat het hier een schepping betreft naar Vlaarnsohe voor beelden uit het midden van de 16de eeuw. Dank zij den steun van Rijk en Gemeente (raadsbesluit van 8 Nov. 1938) kon deze decoratieve gevel onder toe zicht van Monumentenzorg en onder leiding van den architect A. A. Kok te Amsterdam, met groote kennis van zaken en op fraaie wijze worden hersteld. Tijdens de restauratie kwam een geschilderd op schrift te voorschijn met jaartal, dat weer aange bracht werd: Geloeft in Gott ende trovt Holt well syn ghebott Gheen stercker huys men en bowt Het vroegere „huis van Kalf". Een geheel ander geluid moeten we helaas laten hooren bij een anderen ouden gevel, op den hoek van de Oudestraat en Blauwehandsteeg. Dit oude, waarschijnlijk uit het begin van de 15de eeuw stammende huis, droeg na de latere verbou wingen, een nog 17de eeuwsch karakter. Zoowel de voorgevel als de zijgevel aan de steeg, alsmede de achtergevel met warmrooden handvormsteen en mooi gekartelde muizentand, droegen deze kenmerken. Jarenlang bekend als het „huis van Kalf", naar de firma S.N Kalf Zn, die hier meer dan 60 jaren haar mattenhandel dreef, werd het pand onlangs verkocht en ging in andere handen over. Het ook inwendig nog oude huis, met 16de eeuwsche zware moerbalken op geprofileerde balksleutels, tus- 99

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 119